Cơ cấu tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng và công chức, viên chức khác. Biên chế được giao hàng năm trong tổ biên chế công chức, viên chức của UBND huyện.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng và công chức, viên chức khác. Biên chế được giao hàng năm trong tổ biên chế công chức, viên chức của UBND huyện.

 

 

Bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT Sa Pa gồm 03 tổ chuyên môn:

- Bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT Sa Pa gồm:

1. Tổ chuyên môn Mầm non: 02 đồng chí

2. Tổ chuyên môn Tiểu học: 03 đồng chí

3. Tổ chuyên môn THCS: 05 đồng chí

- Nhiệm vụ của bộ phận chuyên môn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo ngành chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cấp học.

+ Phối hợp với các bộ phận khác của Phòng GD&ĐT để thực hiện các nhiệm vụ khác